Visie en Waardes

Wat ons glo:

Visie: Ons hart is gewortel in die stroom van Lewende Water. Kortliks gestel: Gewortel – groei – lewe

 

Ons Droom: Ter aansluiting by die visie is dit ons droom dat Wilgespruitgemeente as geestelike tuiste ‘n plek sal wees, waar:

* God se Woord en sy Gees mense heelmaak en bekragtig.

• mense, oud en jonk, saam kan groei en ons lewens in dankbaarheid kan toewy aan ons Koning, Jesus Christus.

• ons dissipels vir die Here maak en die Here se lig kan wees in hierdie wêreld.

• die soekende mens ‘n veilige heenkome vind.

• ons mekaar en ons gemeenskap kan bedien met die Woord, liefde, deernis, barmhartigheid en die verdraagsaamheid van Jesus Christus.

• ons ‘n bron van hoop vir ons kinders en ons gemeenskap kan wees.

• almal tuis en welkom sal voel.

Ons Reis: Ons wil as geestelike leiers …

• diensbaar wees en bereidwillige hande en voete vir Hom wees.

• saam luister na God se wil en saam die mantel opneem om sy wil in ons omgewing te openbaar.

• deur ons voorbeeld lei.

• in biddende afhanklikheid van Hom, rigtingbepalend, ligdraend en verdraagsaam wees ter wille van Hom.

• leiding neem om ons grense te verskuif, om so ons “grondgebied” in die Here vir Hom te vergroot.

As sy Gemeente wil ons …

• saam groei in geloof, nederigheid en diensbaarheid.

• saam groei in ons betrokkenheid binne die gemeenskap.

• saam ons gawes ontdek en toegerus word om al ons gawes en talente te gebruik.

• saam nuut dink oor hoe om liggaam / bruid / huis van Jesus te wees.

• die veilige hawe wees vir vandag se mense.

• vir elke faset van ons lewens biddend afhanklik van God wees.

• saam in ‘n lewende verhouding met God staan, mekaar se hande vat as dit swaar gaan, en saam ervaar dat Jesus Christus ons Kragbron is.

• saam die Blye Boodskap uitleef en na buite uitdra.

 

Waardes:

• Wedergebore wees in Christus

• ‘n Lewende verhouding met die lewende God hê

• Betrokke raak by ‘n selgroep

• Betrokke wees by die eredienste

• Jou tiende gee

• By ‘n bediening betrokke wees